Antonov AN-12BK

UR-CAJ
 Ukraine
 
Transport

01 Jul 2022
UR-CAJ
ESB -  
Antonov AN-12BK
29 Jun 2022
UR-CAJ
LCA -  
Antonov AN-12BK
28 Jun 2022
UR-CAJ
LUX - LCA
Antonov AN-12BK
15 Jun 2022
UR-CAJ
  -  
Antonov AN-12BK
14 Jun 2022
UR-CAJ
HHN -  
Antonov AN-12BK
06 Jun 2022
UR-CAJ
PIK -  
Antonov AN-12BK
06 Jun 2022
UR-CAJ
BHX - SVG
Antonov AN-12BK
01 Jun 2022
UR-CAJ
SCV -  
Antonov AN-12BK
31 May 2022
UR-CAJ
SAW -  
Antonov AN-12BK
04 May 2022
UR-CAJ
TEQ - RZE
Antonov AN-12BK
03 May 2022
UR-CAJ
TEQ -  
Antonov AN-12BK
02 May 2022
UR-CAJ
BOJ - RZE
Antonov AN-12BK
28 Apr 2022
UR-CAJ
BOJ - RZE
Antonov AN-12BK
27 Apr 2022
UR-CAJ
BOJ - RZE
Antonov AN-12BK
26 Apr 2022
UR-CAJ
BOJ - RZE
Antonov AN-12BK
26 Apr 2022
UR-CAJ
BOJ - RZE
Antonov AN-12BK
25 Apr 2022
UR-CAJ
BOJ - RZE
Antonov AN-12BK
25 Apr 2022
UR-CAJ
RZE -  
Antonov AN-12BK
23 Apr 2022
UR-CAJ
BOJ - RZE
Antonov AN-12BK
14 Apr 2022
UR-CAJ
RZE -  
Antonov AN-12BK
05 Apr 2022
UR-CAJ
SOF - RZE
Antonov AN-12BK
04 Apr 2022
UR-CAJ
RZE - SOF
Antonov AN-12BK
08 Mar 2022
UR-CAJ
TSR -  
Antonov AN-12BK
04 Mar 2022
UR-CAJ
BDS -  
Antonov AN-12BK
15 Feb 2022
UR-CAJ
HER - LGG
Antonov AN-12BK
14 Feb 2022
UR-CAJ
BDS -  
Antonov AN-12BK
22 Dec 2021
UR-CAJ
  -  
Antonov AN-12BK
12 Dec 2021
UR-CAJ
BOM -  
Antonov AN-12BK
18 Nov 2021
UR-CAJ
HER -  
Antonov AN-12BK
23 Sep 2020
UR-CAJ
STN - HER
Antonov AN-12BK